Wyrusz w podróż w głąb siebie

Poznaj Insight

Droga do mentalnej dojrzałości

Pisanie mojej pierwszej książki zajęło mi aż 3 lata. Przedstawiłem w niej całą moją filozofię rozwoju osobistego i opisałem moją autorską metodę Insight - metodę osiągania mentalnej i emocjonalnej dojrzałości.

Czym jest mentalna dojrzałość? To stan głę­bo­kiej rów­no­wagi psy­chicz­nej, zdro­wego samo­wspar­cia i wol­no­ści od auto­de­struk­cyj­nych nawy­ków naszego umy­słu.

Praca z tą książką jest fascy­nu­jącą podróżą do wnę­trza sie­bie. Podróżą, któ­rej celem jest wgląd, samo­po­zna­nie i samo­dzielne roz­wią­za­nie wła­snych, men­tal­nych łami­głó­wek.

40
Praktycznych
ćwiczeń

16000
Sprzedanych
egzemplarzy

700
Stron

Aplikacja In:sight

In:sight to darmowa aplikacja mobilna, która stanowi wsparcie metod opisanych w książce "Insight". Składa się z 6 modułów pozwalających m.in. śledzić swoje samopoczucie czy przypominać sobie o najważniejszych pytaniach do siebie.

Poznaj INSIGHT

Zajrzyj do środka książki i zamów wersję drukowaną lub ebooka.