POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
FUNDACJA ŚWIADOMA EDUKACJA

Ochrona prywatności użytkowników witryny michalpasterski.pl ma dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną michalpasterski.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami)– zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych), jest Fundacja Świadoma Edukacja, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Aleje Marcinkowskiego 26/7, 61-745 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000603873.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

   • na adres e-mail: blog@michalpasterski.pl
   • za pomocą formularza dostępnego na stronie www.michalpasterski.pl/kontakt
   • pisemnie, na adres: ul. Aleje Marcinkowskiego 26/7, 61-745 Poznań.
  3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej michalpasterski.pl  oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników.
  4. W celu zapoznania się z zasadami ochrony prywatności i danych osobowych obowiązującymi w ramach innych serwisów internetowych, do których użytkownik może zostać przekierowany poprzez kliknięcie w zamieszczone w serwisie łącza („linki”), prosimy o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.
  5. Użytkownik, który korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Polityką Plików „Cookies” (zawartą w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich treści.
  6. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie.

 

§2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

   1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
   2. Użytkownicy nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z serwisu. Za jego pośrednictwem mogą być jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udostępniane przez użytkowników. W takim przypadku zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, który poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpoczęciem przetwarzania.
    1. W związku z powyższym, przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
    2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.
    3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe będą również przetwarzane dla celów marketingowych przez podmioty współpracujące z administratorem.
   4. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
   5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że pozyskiwane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
   6. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§3 Cele przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych

   1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
    1. zapewnianie obsługi użytkowników,
    2. zawierania i realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
    3. dostosowywanie oferty do zainteresowań użytkowników, w tym reklam i informacji handlowych,
    4. kontaktowanie się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
    5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług.
   2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne w związku z korzystaniem z serwisu i do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§4 Udostępnianie danych

   1. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników (np. usługi dostarczania subskrybowanych wiadomości lub obsługi panelu klienta). Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
    1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
    2. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.
   2. Fundacja Świadoma Edukacja jako administrator danych w rozumieniu przepisów RODO może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom z zastrzeżeniem art. 28 RODO.
   3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
   4. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 

§5 Metody kontroli przez Użytkownika

   1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych lub ich przeniesienie odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej blog@michalpasterski.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
   2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.

 

§6 Prawo do wniesienia skargi

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§7 Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.